پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی

پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 868 KB

تعداد صفحات : 212

بازدیدها : 1546

برچسبها : رهبری اخلاقی تعهد سازمانی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی

پروژه دانلودی حاضر پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با موضوع بررسی رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران می باشد. در زیر بخشهایی مختصر از متن تحقیق آورده شده است.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران پرداخته است. رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری است .

نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده 10 سوالی رهبری اخلاقی براون و همکارانش و پرسشنامه استاندارد 18 سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی ، آزمون های مقایسه ای ،tمستقل ، تحلیل واریانس ، فریدمن و کالموگروفاسمیرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

رهبری اخلاقی

در این بخش به منظور بررسی مبانی نظری و مفاهیم مربوط به رهبری اخلاقی به عنوان متغیر مستقل تحقیق، در ابتدا ضمن بررسی تعاریف، مفاهیم و سیر تحول تئوری های رهبری، به تعریف رهبری اخلاقی و ضرورت توجه آن پرداخته و در ادامه با شرح ویژگی ها، ابعاد، سبک ها و دیدگاه های موجود در ارتباط با رهبری اخلاقی، نتایج و پیامدهای آن در سازمان مورد کنکاش قرار گرفته و در پایان به تئوری یادگیری اجتماعی مرتبط با رهبری اخلاقی اشاره شده است.

تعریف و مفهوم رهبری

محیط های سازمانی جدید که با ویژگی های پیچیدگی، آشفتگی، سرعت و تغییرهای شتابان همراه اند، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر، کارآفرین، مسئولیت پذیر، با اعتماد بالا، طالب ابتکار و مشارکتی می باشند.که در این میان رهبری کارآمد می تواند افراد را به سوی اهداف سازمانی مورد نظر سوق دهد.

موضوعات رهبری از دیرباز مورد مطالعه بوده اما پژوهش های علمی درباره رهبری صرفا از قرن بیستم آغاز گردید و محور اصلی بیشتر تحقیقات ، عوامل تعیین کننده اثر بخشی رهبری بوده است . دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها، توانایی ها، رفتار ها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت، توان رهبر در تاثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد ....

تعهد سازمانی

تعریف و مفهوم تعهد

تعهد از نظر لغوی عبارت از به کار گرفتن کاری، به عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن و در اصطلاح عبارت است از :

1.عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛

2.عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع؛

3.تقبل یا عهده دار شدن انجام کاری در آینده.

در لغت نامه، اغلب در تعریف این واژه چنین آمده است “عهد عبارت است از حفظ چیزی و مراعات آن و به میثاق و پیمانی گفته می شود که رعایت آن لازم باشد”.همچنین تعهد در زبان فارسی به معنای گردن گرفتن، شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن تعریف شده است.

در فرهنگ لغت وبستر کلمه (commit) یا (commitment) به وفای به عهد به چیزی یا فردی معنی شده است.

ادبیات رفتار سازمانی بیان واضح تری از تعهد سازمانی ارائه می دهد :

تعهد به افراد قدرت داده و رفتارهایشان را تحت شرایط مختلف تثبیت می کند در نتیجه می توان ابراز کرد که تعهد به سطح بالای وابستگی اجتماعی و روانی افراد به بعضی اشخاص یا اشیاء در زندگی اجتماعی اشاره داشته وتوقعات ، فواید شخصی ، عناصر اخلاقی ، ایثار و وفاداری را در بر می گیرد.

شهید مطهری در باره تعهد چنین می گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهای است که انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می باشد. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته صیانت کند.

سالانسیلک معتقد است تعهد حالتی از شخصیت است که در آن فرد از طریق اقدامات و فعالیت هایی که انجام می دهد محدود و مفید شده و به دلیل انجام همین اقدامات این باور در فرد ایجاد می شود که باید انجام چنین فعالیت هایی را تداوم بخشیده و درگیری موثر خویش را در انجام آن ها حفظ نماید، یعنی تعهد زمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی کند.

هربینکو همکارانش معتقدند که تعهد عبارت است از یک پدیده ساختاری که در نتیجه کنش ها و واکنش های متقابل فرد و سازمان به صورت نوعی اندوخته یا سرمایه گذاری در طول زمان تحقق می یابد

دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی

مودای در مورد تعهد سازمانی دو دیدگاه کلی درباره این مفهوم ارائه می کند :

الف - یک دیدگاه تعهد سازمانی را امری نگرشی یا عاطفی می داند. براساس این دیدگاه تعهد سازمانی عبارت است از دلبستگی و علاقه قوی به سازمان و

تعیین هویت با آن که از نظر مفهومی دست کم سه عامل می توان برای آن در نظر گرفت :

1پذیرش و اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان؛

2تمایل به تلاش زیاد برای تحقیق اهداف سازمان ؛

3تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان.

....

پایان نامه رابطه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق... 9

مقدمه. 9

1-1- بیان مسئله. 10

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12

1-3-اهداف تحقیق.. 14

1-4- سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق.. 15

1-5- فرضیه های تحقیق.. 16

1- 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 16

فصل دوم : ادبیات تحقیق... 19

مقدمه. 19

2- 1-مبانی نظری تحقیق.. 19

2-1-1- رهبری اخلاقی.. 20

2-1-1-1- تعریف و مفهوم رهبری.. 20

2-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری.. 22

2-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی.. 26

2-1-1-4- ویژگی های رهبری اخلاقی.. 28

2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی.. 31

2-1-1-6- ضرورت رهبری اخلاقی.. 34

2-1-1-7- سبک های رهبری اخلاقی.. 35

2-1-1-8- دیدگاه های رهبریاخلاقی.. 38

2-1-1-9- نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان.. 41

2-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی.. 42

2-1-2- تعهد سازمانی.. 43

2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد. 43

2-1-2-2- انواع تعهد. 44

2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی.. 47

2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن.. 51

2-1-2-5- دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی.. 53

2-1-2-6-تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. 54

2-1-2-7-دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.. 62

2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 63

2-1-2-9- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.. 66

2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی.. 73

2-2-پیشینه تحقیق.. 75

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 75

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 78

2-3- مدل مفهومی تحقیق.. 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق... 83

مقدمه. 83

3-1-روش تحقیق.. 83

3-2- متغیرهای تحقیق.. 85

3-3-روش های جمع آوری اطلاعات... 85

3-4-روایی و پایایی پرسشنامه. 87

3-5-جامعه و نمونه آماری.. 89

3-5-1- جامعه آماری.. 89

3-5-2- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 90

3-5-3- روش نمونه گیری.. 90

3-5-4- تعیین حجم نمونه. 91

3-5-5- جامعه نمونه : 92

3-6-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 92

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 95

مقدمه. 95

4-1- توصیف داده ها : 95

4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 95

4-1-2-توصیف متغیر رهبری اخلاقی.. 102

4-1-3- توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 105

4-2 -آماراستنباطی.. 111

4-2-1- آزمون نرمال بودن جامعه آماری.. 111

4-2-2- آزمون فرضیه های تحقیق : 112

4-2-3- بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با متغیرهای مورد بررسی تحقیق.. 119

4-2-4-بررسی وجود سبک رهبری اخلاقی در واحد های ستادیبانک ملی در شهر تهران.. 134

4-2-5-بررسی سطح تعهد سازمانیکارکنان ستادی در بانک ملی در شهر تهران.. 135

4-2-6- اولویت بندی ابعاد تعهدسازمانی کارکنان واحد های ستادی بانک ملی در شهر تهران 136

4-2-7- اولویت بندی ابعاد رهبری اخلاقی مدیران واحد های ستادی بانک ملی در شهر تهران137

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 139

مقدمه. 139

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 140

5-2-ارائه پیشنهادات... 145

5 - 2- 2 - پیشنهاداتی برای پژوهش های آیندها 149

5-3-محدودیت های تحقیق.. 150

الف ) منابع فارسی.. 151

ب ) منابع انگلیسی.. 159

پیوست ها 166

چکیده انگلیسی.. 203

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید