پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 603 KB

تعداد صفحات : 99

بازدیدها : 390

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده ایم و به روش نمونه گیری سیستماتیک، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

پس از بررسی اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه و آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق آزمون گردید و در آخر با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل عاملی و ابزار معتبر حداقل مربعات جزئی (PLS) الگویی برای تعیین نوع ارتباط بین متغیرهای تحقیق ارائه شد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری و انگیزش کارکنان، سبک رهبری و  جوّ سازمانی، و جوّ سازمانی و انگیزش کارکنان در سطح معنی داری 5%، رابطه مثبت وجود دارد. همچنین مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی متغیرهای سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیما نشان داد که رابطه ی سبک رهبری با انگیزش کارکنان، قوی تر از رابطه ی جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان است. از بین سه شبکه بیشترین رابطه بین سبک رهبری و جو سازمانی به شبکه یک و پس از آن به پرس تی وی تعلق دارد. 

کلیدواژه: سبک رهبری، جوّ سازمانی، انگیزش کارکنان، سازمان صدا و سیما

مقدمه

در مقطع کنونی، یکی از علایم خطرناک فرهنگی - رسانه ای در کشور، از دست دادن مخاطبانی است که در عصر سهولت دستیابی به ارتباطات، به تماشای شبکه های ماهواره ای روی آورده اند. شبکه های ماهواره ای که خارج از نظارت سازمان صدا و سیما و سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران فعال هستند و مهمترین رقیب شبکه های داخلی محسوب می شوند. البته این موضوع تنها مختص به کشور ما نیست و طبیعتاً هر کشوری ترجیح می دهد ملتش، مصرف کننده تولیدات فرهنگی خودش باشد و حتی در صورتی که مانعی بر دسترسی مخاطب به این شبکه ها ایجاد نکند، در یک رقابت جدی با آنها سعی دارد با بالابردن کیفیت و کمیت تولیدات داخلی نظر مخاطب را به آن تولیدات معطوف کند. با توجه به سهل‌انگاری و کم‌کاری‌های موجود در دو بخش مهم آموزش و پرورش و دانشگاها در زمینه مسایل فرهنگی و غلبه مدرک‌گرایی و نمره محوری بر این دو نهاد، رسانه‌های صوتی و تصویری در حال حاضر نقش فوق‌العاده و کم‌نظیری در ایجاد و درونی‌سازی فرهنگ و تمدن در میان عامه مردم دارند. این نقش در ایران بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد تا به حفظ و گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی یاری رساند. 

بخشی از متن

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه هر جامعه ای عامل کار و نیروی انسانی است. ازاین رو اغلب صاحب نظران توسعه نیروی انسانی و کمیت و کیفیت و نحوه بهره گیری از آن را یکی از عمده ترین شاخص های رشد و توسعه جوامع به شمار آورده اند(مانفرد،1966: 97 ؛کورمن، 1989: 342؛ میدگلی، 1993: 49 ؛آتزیونی، 1976: 51).

اقتصاددانان لیبرالی چون کلسن(1924)و برگسن(1948)به کار با عنایت به کارکرد اقتصادی و صفت مفید بودن آن نگریسته و مدعی شده اند که کار به طور عمده از طریق هدف ها و فواید خود و ارزش محصولی که خلق    می کند مشخص می گردد. از دیدگاه آنان کار استفاده از نیروهای مادی و معنوی در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات است(توسلی، 1375: 17).

تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امکان پذیر نیست، بلکه دستیابی به آن به یک جنبش همگانی و فراگیر نیازمند است.همان گونه که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی تا حد ممکن در کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل آید، استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو به حد کافی دارای انگیزش و اشتیاق به کار و آفرینندگی و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد.عامل نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در توسعه چنان چه نتواند به حد کافی بهره وری داشته باشد، کل پروسه توسعه را تحت تأثیر قرار داده و حرکت آن را کند یا متوقف می سازد. لذا توجه به کلیه عواملی که ضمن توسعه انگیزش و تعهد به کار، التزام به هنجارهای نقش و میل به پیشرفت و نیاز به موفقیت، سخت کوشی، اهتمام و رقابت سرسختانه را در افراد ایجاد و تقویت می نماید (آرون، 1363: 78) حائز اهمیت است. 

فهرست

1 فصل اول..... 1

1-1 مقدمه..... 2

2-1 بیان مساله.... 3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.... 4

4-1 سوالات تحقیق... 5

5-1 اهداف تحقیق.... 5

6-1 فرضیه های تحقیق... 5

7-1 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق... 6

8-1 نتیجه گیری .............................. 7

2 فصل دوم.... 8

1-2 مقدمه.. 9

2-2 مفاهیم و تعاریف نیاز و انگیزه.... 9

3-2 انگیزش و نیازهای فردی... 11

4-2 نظریه X و Y مك گرگور 12

5-2 متغیرهای موثر در انگیزش... 12

6-2 نخستین نظرات انگیزش..... 14

1-6-2 نظریه سنتی فردریک تیلور... 13

2-6-2 نظریه روابط انسانی هاتورن... 14

3-6-2 نظریه منابع انسانی مک گرگور..... 14

7-2 نظریه های معاصر انگیزش.... 14

1-7-2 نظریه های محتوایی انگیزش.. 15

2-7-2 تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو.. 15

3-7-2 نظریه وجود - وابستگی- رشد کلیتون الدرفر.... 15

4-7-2 نظریه نیازهای سه گانه مک کله لند.... 15

5-7-2 نظریه بهداشت – انگیزش هرزبرگ.... 16

8-2 نظریه های فرآیندی انگیزش...... 17

1-8-2 نظریه انتظار..... 17

2-8-2 نظریه برابری  آدامز........ 17

3-8-2 نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل اسكینر...... 17

9-2 ابعاد اصلی كار و خصوصیات مطلوب شغلی........ 18

10-2 جوّ سازمانی.. 18

11-2 سبک رهبری..... 20

1-11-2 رهبری خدمتگزار...... 22

2-11-2  سبک رهبری تحول آفرین.... 23

12-2  پارامترهای مؤثر برسبک رهبری تحول آفرین .... 25

1-12-2 هوش عاطفی EQ (هیجانی): 25

2-12-2 برون گرایی. 25

3-12-2 استقبال از کسب تجربه... 26

4-12-2 هوشمندی IQ: 26

5-12-2 عصبیت: 26

6-12-2 فرهنگ سازمانی... 26

7-12-2 محیط.... 27

8-12-2 رهبری قدرت‌طلبانه.... 27

9-12-2 رهبری مشارکتی (دموکراتیک)....... 27

10-12-2 رهبری آزادمنشانه. 28

13-2 مدل مفهومی تحقیق.... 28

14-2 پیشینه تحقیق.... 28

1-14-2 مرور تحقیقات داخلی.... 28

2-14-2 مرور تحقیقات خارجی.... 31

3 فصل سوم.......... 35

1-3 مقدمه..... 36

2-3 روش تحقیق.... 36

3-3 جامعه آماری..... 36

4-3 روش نمونه گیری و نمونه آماری..... 39

5-3 ابزار گرد آوری اطلاعات....... 39

6-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها..... 39

7-3 جدول مدل تحلیلی پژوهش..... 41

8-3 نتیجه گیری............................. 44

4 فصل چهارم...... 45

1-4 مقدمه....... 46

2-4 آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه......... 46

3-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق...... 49

1-3-4 آمار توصیفی متغیرهای پرسش نامه سبک رهبری........................... 49

2-3-4 آمار توصیفی متغیر جو سازمانی................... 50

3-3-4 آمار توصیفی متغیرهای پرسش نامه انگیزش کارکنان........................... 50

4-4 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ها......................... 51

1-4-4 روایی پرسش نامه ها............... 51

2-4-4 پایایی پرسش نامه ها................ 51

5-4 آمار استنباطی................... 54

1-5-4 بررسی نرمال بودن داده ها................... 54

2-5-4  آزمون فرض های آماری......................... 55

3-5-4 برازش مدل ساختاری............................. 58

4-5-4 تحلیل عاملی تاییدی.................. 59

5-5-4 بررسی روایی تشخیصی..................... 62

6-5-4 بررسی پایایی ترکیبی............... 62

7-5-4 بررسی روایی همگرا............. 63

8-5-4 مدل ساختاری............ 65

6-4 نتیجه گیری............ 66

5 فصل پنجم................. 67

1-5 مقدمه............... 68

2-5 خلاصه نتایج پژوهش.................. 68

1-2-5 خلاصه نتایج آزمون های ضریب همبستگی........................ 68

2-2-5 خلاصه نتایج برآورد مدل ساختاری.................... 69

3-5 پیشنهادهای کاربردی.................. 70

4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.................... 71

5-5 محدودیتهای تحقیق.................... 72

منابع............................. 73

فارسی. 73

لاتین. 76

 پیوست......................... 78

پرسش نامه. 78

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید